Algemene advertentie­voorwaarden

Europoort Producties B.V.

A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks dan wel via bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau) Advertentieruimte afneemt van Europoort Producties. Indien Adverteerder gebruik maakt van een Mediabureau, wordt onder Adverteerder tevens het Mediabureau verstaan.

Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder.

Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallend onder een Advertentieovereenkomst.

Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door Europoort Producties gepubliceerde tariefkaart. De meest recente tariefkaart wordt o.m. op aanvraag toegezonden.

Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst inclusief de Voorwaarden tussen Adverteerder en Europoort Producties die ziet op de levering van Diensten, zoals een Advertentieorder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door Europoort Producties aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

Advertentieruimte: de ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden (zoals pagina’s/paginadelen, aantal pixels, aantal impressies), die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door Europoort Producties op grond van de Advertentieovereenkomst.

Diensten: de door Europoort Producties aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij Europoort Producties heeft geplaatst. Onder de (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door Europoort Producties uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij Europoort Producties gerechtigd is de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium.

Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder op eigen naam dan wel op naam van Adverteerder met Europoort Producties een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.

Medium/Media: een uitgave van Europoort Producties en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een (online) editie van een tijdschrift, applicatie, e-mailnieuwsbrief, pluspropositie, special of een door Europoort Producties geëxploiteerde Website die door Europoort Producties wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.

Europoort Producties: Europoort Producties B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Binckhorstlaan 36, Unit C14-16, te (2516 BE) Den Haag, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86896725, BTW-nummer: NL 864138696B01.

Partijen: Adverteerder en Europoort Producties gezamenlijk.

Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium zoals een zgn. insert.

Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop Europoort Producties nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert.

Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden.

Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van Europoort Producties.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en Europoort Producties mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van Europoort Producties en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder worden nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Europoort Producties heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Europoort Producties zal Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.4 Europoort Producties is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de in artikel 2.1 genoemde Reclame Code.

2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek via e-mail van mail@europoortproducties.nl of per post worden toegezonden en zijn tevens op www.europoortproducties.nl/advertentievoorwaarden gepubliceerd.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING, ALGEMEEN EN DUUR VAN DE ADVERTENTIEOVEREENKOMST

3.1 De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Europoort Producties aan Adverteerder dan wel door plaatsing van de Advertentie. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door Europoort Producties aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

3.2 Europoort Producties heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.

3.3 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een Medium is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Europoort Producties zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Advertenties van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht tot plaatsing van een Advertentie worden aanvaard.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.

3.5 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.

3.6 Europoort Producties is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van het Medium naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Europoort Producties ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft Europoort Producties is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is Europoort Producties gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.

3.7 Een Advertentieovereenkomst is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien Adverteerder een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor de overeenkomst is aangegaan

3.8 Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (‘CPM’) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden – uitsluitend indien en voor zover het niet behalen van het overeengekomen aantal impressies het gevolg is van een vermindering in bereik van het betreffende Medium – in overleg met Adverteerder:

 1. Gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
 2. Verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.

3.9 Indien Adverteerder na afloop van de looptijd niet de gehele overeengekomen Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Adverteerder in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief (inclusief bijbehorende kortingspercentage) dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van Europoort Producties.

3.10 Op verzoek van Adverteerder kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst worden uitgebreid. Alsdan komen Partijen het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.

3.11 Een Advertentieovereenkomst dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. Advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van Europoort Producties is het niet mogelijk losse Advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentieovereenkomst.

3.12 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht automatisch te zijn beëindigd nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk Indien in de Advertentieovereenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf maanden.

ARTIKEL 4. AANLEVERING VAN ADVERTENTIEMATERIAAL EN PLAATSING ADVERTENTIES

4.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van het Advertentiemateriaal ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door Europoort Producties gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart of op de Website van het betreffende Medium.

4.2 Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de Websites van het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:

 • i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
 • ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
 • iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
 • iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
 • v) Europoort Producties keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Europoort Producties ter beoordeling wordt voorgelegd;
 • vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Europoort Producties. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Europoort Producties, vervalt iedere aansprakelijkheid van Europoort Producties voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
 • vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
 • viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door Europoort Producties wordt geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

4.3 Europoort Producties heeft het recht om Advertenties die na de door Europoort Producties aangegeven sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.

4.4 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirussoftware. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van Europoort Producties.

4.5 Europoort Producties heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. Europoort Producties informeert Adverteerder zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

4.6 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:

 • i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;
 • ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
 • iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
 • iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van Europoort Producties niet schaden;
 • v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

4.7 Europoort Producties mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft Europoort Producties het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.

4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Europoort Producties Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Europoort Producties tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.

4.9 Europoort Producties zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. Europoort Producties garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. Bovendien staat Europoort Producties niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.

4.10 De digitale Diensten worden door Europoort Producties zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

4.11 Europoort Producties draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

4.12 Europoort Producties houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. Europoort Producties is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

4.13 Europoort Producties zal ter harer keuze Adverteerder:

 • één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst,
 • een pdf van de betreffende pagina aan Adverteerder per e-mail doen toekomen. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door Europoort Producties vastgestelde prijs worden verkregen.

4.14 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.

4.15 Indien de Advertentie bestaat uit een Advertorial gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • boven de Advertorial dient “Advertentie” of “Advertorial” vermeld te worden;
 • de lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en de typografie van het Medium, een en ander ter beoordeling van Europoort Producties;
 • iii. de afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld;
 • het logo dan wel het desbetreffende product van Adverteerder dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld; en
 • de rechten op door Europoort Producties (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Europoort Producties. Het is de Adverteerder niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Europoort Producties te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

ARTIKEL 5. RECHT TOT WEIGERING EN OPSCHORTING

5.1 Europoort Producties is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren dan wel op te schorten in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van Europoort Producties.

5.2 Europoort Producties is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Europoort Producties (artikel 4). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten te betalen onverlet.

5.3 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is Europoort Producties gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

5.4 Europoort Producties heeft tevens het recht om Diensten, niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.

5.5 De overeengekomen startdatum van de (digitale) Diensten is een streefdatum. Europoort Producties behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Europoort Producties toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door Europoort Producties wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door Europoort Producties van de (digitale) Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en Europoort Producties.

ARTIKEL 6. KLACHTEN OVER GEPLAATSTE ADVERTENTIES

6.1 Een eventuele klacht ten aanzien van de door Europoort Producties geleverde Diensten niet zijnde digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Europoort Producties kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 070 2211943 of per e-mail naar remco.rooij@europoortproducties.nl. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door Europoort Producties is ontvangen, wordt Europoort Producties geacht de Advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

6.2 Klachten ten aanzien van de door Europoort Producties geleverde Diensten ontslaan de Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Advertentieovereenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

ARTIKEL 7. TARIEVEN EN BETALING

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van Europoort Producties.

7.2 Europoort Producties behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

7.3 Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. Indien plaatsing gedurende langere periode plaatsvindt, is Europoort Producties gerechtigd tenminste eenmaal per maand te factureren. Europoort Producties is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Adverteerder. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient Europoort Producties derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.

7.4 Europoort Producties heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het Advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 4.2 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.

7.5 Alle facturen van Europoort Producties dienen binnen dertig dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur heeft Europoort Producties het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Europoort Producties is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragende ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. Europoort Producties zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

7.6 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op Europoort Producties.

7.7 Europoort Producties verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde brutobedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale) Diensten door bemiddeling van een erkent Mediabureau tot stand zijn gekomen.

7.8 Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Europoort Producties leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vaststaat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Europoort Producties leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

7.9 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Europoort Producties te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

7.10 Indien via een Mediabureau Advertentieruimte wordt ingekocht, blijft Adverteerder naast deze derde te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentieovereenkomst aan Europoort Producties verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 8. ANNULERING

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk door Adverteerder te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Adverteerder niet van zijn overige verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst.

8.2 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan Europoort Producties. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding,

31 dagen of meer 0%
tussen 30 en 15 dagen 25%
tussen 14 en 8 dagen 50%
tussen 7 en 4 dagen 75%
minder dan 3 dagen 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende Medium op de betreffende Website(s) of op andere wijze kenbaar gemaakt.

8.3 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor Europoort Producties in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.

8.4 Bij annulering door Adverteerder van de door Europoort Producties te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:

 • (a) alle kosten die Europoort Producties reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien Europoort Producties bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
 • (b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door Europoort Producties worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer 0%
tussen 30 en 6 dagen 5%
minder dan 5 dagen 100%.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Europoort Producties voert de door haar te verlenen (digitale) Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Europoort Producties is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Europoort Producties.

9.2 De aansprakelijkheid van Europoort Producties beperkt zich tot herplaatsing/ herlevering van de (digitale) Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale) Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Europoort Producties zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

9.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door Europoort Producties. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van Europoort Producties.

9.4 Europoort Producties is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.

9.5 Indien Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is Europoort Producties gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Indien Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door Europoort Producties, binnen de door Europoort Producties gestelde redelijke termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is Europoort Producties gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

9.6 Opschorting of ontbinding door Europoort Producties ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van Europoort Producties op vergoeding door Adverteerder van de door Europoort Producties als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1 Indien een van de Partijen de afspraken uit de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Europoort Producties, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Europoort Producties of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.2 In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10.3 Indien Europoort Producties door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een Advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft Europoort Producties het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is Europoort Producties verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

11.1 Partijen hebben het recht Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:

 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;
 • beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;
 • de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt, waaronder voor Europoort Producties onder meer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;
 • de levering van de overeengekomen (digitale) Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
 • de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

11.2 Europoort Producties heeft het recht de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien Europoort Producties niet voldoende kredietwaardig acht.

ARTIKEL 12. PLUSPROPOSITIES (bijsluiter)

12.1 Europoort Producties bepaalt hoeveel Plusproposities per Medium kunnen worden geplaatst. Ten aanzien van Plusproposities gelden afwijkende formaten en overige bijzonderheden, die door Europoort Producties aan Adverteerder kenbaar gemaakt zullen worden.

12.2 Europoort Producties heeft het recht om de door haar te maken (extra) productie-, druk-, en portikosten aan Adverteerder in rekening te brengen.

12.3 Een Pluspropositie mag geen gassen noch schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.

12.4 Indien de Pluspropositie bestaat uit toe te voegen/op te plakken bijvoegsel zoals een sachet, kan Europoort Producties niet garanderen dat het bijvoegsel exact op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst. Er dient rekening gehouden te worden met een zekere afwijking in de locatie.

12.5 Europoort Producties kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van de Pluspropositie. Adverteerder dient naar alle redelijkheid rekening te houden met een zekere afwijking.

12.6 Adverteerder vrijwaart Europoort Producties voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Pluspropositie.

ARTIKEL 13. PRIVACY EN COOKIES

13.1 De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Europoort Producties. Europoort Producties zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

13.2 Europoort Producties legt de gegevens van Adverteerder vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Adverteerder te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Europoort Producties. Vastlegging en verwerking geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement zoals gepubliceerd op de website van Europoort Producties alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene verordening persoonsgegevens.

13.3 Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Europoort Producties op een Website of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk, staat Adverteerder er voor in dat:

 • 1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten); en
 • 2. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen.

13.4 Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de (digitale)Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Websites en de websites van het 3rd party netwerk heeft Europoort Producties voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op: www.europoortproducties.nl/privacy. Adverteerder houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.

13.5 Europoort Producties vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van Europoort Producties kennisgenomen van de manier waarop Europoort Producties bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan Europoort Producties te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat Europoort Producties niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal Europoort Producties Adverteerder inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien Adverteerder die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.

13.6 Europoort Producties zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Europoort Producties Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal Europoort Producties de levering van de (digitale) Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De (digitale)Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de (digitale) Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de (digitale) Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan Europoort Producties.

ARTIKEL 14. AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1 Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Europoort Producties vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij Europoort Producties dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen tevens de rechten op de door Europoort Producties in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.

14.2 De inhoud van de door Europoort Producties vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij Europoort Producties daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.3 Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

ARTIKEL 16. OVERDRACHT

Europoort Producties is bevoegd de rechten en plichten uit de Advertentieovereenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden. Europoort Producties zal Adverteerder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Europoort Producties is Adverteerder niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan een derde over te dragen.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN

17.1 Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal Europoort Producties deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

17.2 Europoort Producties heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomsten/of andere opdrachten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020. Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ADVERTENTIES DIGITALE MEDIA

Op alle Advertentieovereenkomsten die (mede) betrekking hebben op Advertentie in digitale media, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners etc. en niet op search engine advertising.

ARTIKEL 19. IMPRESSIES

19.1 Indien voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Europoort Producties bepalend.

19.2 Europoort Producties spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Europoort Producties garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Europoort Producties is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.

19.3 Europoort Producties is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.

ARTIKEL 20. PREMIUM DISPLAY ADVERTISING

20.1 Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van een Adverteerder te adverteren op een Website of ander digitaal Medium uit het portfolio van Europoort Producties. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van tekstlinks.

20.2 In het geval van Premium Display Advertising stelt Europoort Producties het gebruik van frequency caps kosteloos aan Adverteerder ter beschikking.

20.3 In het geval van Premium Display Advertising heeft Adverteerder het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen. Europoort Producties kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Europoort Producties heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.

20.4 Binnen Premium Display Advertising is Adverteerder zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Europoort Producties bekendgemaakte aanleverspecificaties.

ARTIKEL 21. FIXED POSITIONS ADVERTISING

21.1 Onder Fixed Position Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op een Website of ander digitaal Medium uit het portfolio van Europoort Producties.

21.2 Mocht de vaste positie van Adverteerder door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is Europoort Producties gerechtigd plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat Adverteerder recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

ARTIKEL 22. PERFORMANCE CAMPAGNE

22.1 Onder performance campagne wordt verstaan een campagne waarbij de Advertentie middels het Ad Management Systeem (AMS) van Europoort Producties automatisch wordt geplaatst op diverse online Media binnen het netwerk van Europoort Producties en, indien overeengekomen, media van derden.

22.2 Europoort Producties zal zich inspannen om gedurende de performance campagne een zo hoog mogelijke click-through rate (CTR) te behalen. Europoort Producties geeft echter geen enkele garantie ten aanzien van CTR’s of conversie.

23.2 Adverteerder krijgt op verzoek realtime inzage in de performance campagne via het AMS.

ARTIKEL 23. ELEKTRONISCH BUDGET

23.1 Onder elektronisch budget wordt verstaan het overeengekomen budget, waarmee Adverteerder de verschuldigde vergoeding voor één of meer Advertenties kan betalen wanneer hij online een Advertentie(order) plaatst.

23.2 Aan het saldo van het elektronisch budget kan door Europoort Producties een maximum worden gesteld.

23.3 Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord combinatie) voor beheer van zijn elektronisch budget. Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn account van het elektronisch budget wordt gemaakt.

23.4 Europoort Producties voert geen (voorafgaande) controle uit over de online geplaatste Advertentie(order)s. Eventuele fouten in de door Adverteerder geplaatste Advertentie(order)s komen derhalve volledig voor rekening en risico van Adverteerder.

ARTIKEL 24. ADDITIONELE KOSTEN

24.1 Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van Adverteerder.

24.2 Indien Adverteerder de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is Europoort Producties gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Adverteerder vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 25. COOKIES, PIXELS

25.1 Indien bij het plaatsen of leveren van Advertenties Cookies worden gebruikt ligt de verantwoordelijkheid hiervoor, alsmede voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ter zake (in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Tw), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) volledig bij Adverteerder.

25.2 Europoort Producties spant zich ervoor in, doch garandeert zulks niet, dat Adverteerder aan de vereisten op grond van vereisten van artikel 11.7a Tw kan voldoen en spant zich in om:

 • Aan de (eind)gebruikers van haar digitale Media duidelijke en volledige informatie te (doen) verstrekken overeenkomstig de Wbp en omtrent de doeleinden waarvoor de Cookies worden gebruikt, voor zover dit wettelijk vereist is; en
 • Toestemming van de (eind)gebruikers van haar digitale Media te (doen) verkrijgen om de desbetreffende Cookies te kunnen (laten) plaatsen of uitlezen ten behoeve van Adverteerder, voor zover dit wettelijk vereist is. Europoort Producties zal deze toestemming zoveel als commercieel mogelijk (laten) vastleggen en zal deze op verzoek aan Adverteerder verstrekken.
 • Europoort Producties hanteert ter invulling van de in lid 2 genoemde informatie- en toestemmingsvereisten een Cookie- en Privacyverklaring welke beschikbaar is op www.misset.com. Adverteerder informeert Europoort Producties steeds zo tijdig alsmede: technisch) mogelijk (i) welke Cookies worden gebruikt, (ii) door welke partij deze Cookies worden gebruikt, (iii) vanaf welk domein de Cookies worden geplaatst alsmede (iv) de levensduur van de Cookies, waarna Europoort Producties zich ertoe inspant haar Cookie- en Privacyverklaring met deze Cookies te vullen.

25.3 Europoort Producties accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van Cookies, aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de Wbp. Adverteerder is in dit kader aansprakelijk voor de aan Europoort Producties door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.

25.4 Adverteerder vrijwaart Europoort Producties voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Cookies bij het plaatsen of leveren van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de Wbp.

ARTIKEL 26. ADVERTENTIES VIA SOCIAL MEDIA

Advertenties die via social media worden verspreid dienen te voldoen aan de Code Social Media Marketing.

© 2022 Europoort Producties B.V.